skip to Main Content
Officiel Fanklub for Aalborg Pirates

Referat fra generalforsamling 28/8 – 2016

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Tid: Søndag den 28. august kl. 13:00
Sted: AaB Ishockeys klublokale, Gigantium, Aalborg
Tilstede: Steffen Andersen, Dorthe Kastbjerg, Louise Nielsen, Martin Nielsen, Kris Rundh, Jørgen Nørgaard, Charlotte Pedersen, Lone Pedersen, Signe Rasmussen, Johnny Dahlsen, Pernille Beck, Mads Poul Jensen, Henrik Pedersen
Fra bestyrelsen: Kristian Mochau, Laila Larsen, Tina Tinggaard
Fraværende fra bestyrelsen: Sami Rosengren, Kristine Sandemand og Thomas Nielsen
Simon André Pedersen og Mikkel Havbro fra udvalgene

 

Pirates Support bød velkommen til de fremmødte og orienterede om, at formand var forhindret pga indbrud i butikken, kassereren er til barnedåb, medlem 2 er hjemme ved sygt barn.

 1. Valg af dirigent
  Signe Rasmussen blev valgt som dirigent.
  Signe konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed kunne gennemføres.
 2. Valg af referent og stemmetællere (2 personer)
  Stemmetællere: Johnny, Dorthe

Referent: Louise

 1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  I formandens fravær oplæser næstformand Laila den af formanden fremsendte beretning.

  1. Kommentarer til beretning
   1. Det er tarveligt, at formanden hænger bestyrelsen ud på den måde. Især når han ikke er her.
   2. Når samarbejdet ikke har fungeret i bestyrelsen er det svært at sætte noget i gang. Der burde være grebet i hold for længe siden.
 • Der skal være engagement fra begge sider, både bestyrelse og medlemmer.
 1. En sæsonkortholder har aldrig fået sit medlemskort. Svar: Manglende information fra Pirates, på trods af rykkere.
 1. Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab og status for Pirates Support til godkendelse
  1. Regnskabet er ikke underskrevet af bestyrelsen, så en evt. godkendelse afhænger af at hele bestyrelsen underskriver efterfølgende indenfor 8 dage og sender til medlemmerne indenfor yderligere 8 dage.

Indskudt kommentar: Burde generalforsamlingen sluttes her? Skal vi prøve at få flere bestyrelsesmedlemmer med? Vi fortsætter, og ser om ikke generalforsamlingen kan afsluttes tilfredsstillende.

 

 1. Sendt til afstemning og vedtaget.
 2. Der er sket et voldsomt fald i indtægter, men heldigvis også i udgifter. Det er blandt andet manglende udebaneture, salg i fanbod, spillermøder og færre fester.
 3. Hvad fik vi med, da vi købte aktier? Svar: Bestyrelsen har fået en plads til generalforsamlingen i Pirates. Laila Larsen har været med til dette, hvor der ikke var mange informationer. Sami Rosengren har muligvis været med til en også, men det har bestyrelsen ikke hørt nærmere om. Det var den gamle bestyrelse, der købte aktiepakkerne, så det skal undersøges nærmere, hvad det egentlig var, der fulgte med.
 4. Hvad er årsagen til det store fald i indtægter/udgifter? Svar: Der mangler folk til at dække op på posterne både indefra og udefra. Bestyrelsen har manglet Peter Mosgaard til at hive arrangementer ind. Det har været et stort tab, at han ikke er med i bestyrelsen mere.

 

 1. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år
  1. Arrangementer – Der er ikke den nødvendige kraft i bestyrelsen på nuværende tidspunkt til at sætte dette arbejde i gang og skaffe folk til at sende afsted og hjælpe til arrangementer, så på det punkt kommer der ikke til at være megen aktivitet, medmindre der kommer nye kræfter til.
  2. Busture – Der arbejdes meget på dette punkt, og der kigges også på nye samarbejdspartnere.
   1. Forslag: Kan man finde et sted, der vil leje bus ud uden chauffør? Der er flere, der vil kunne køre bussen fra egne rækker.
  3. IT: APP’en er blevet droppet, da den kostede penge hver måned, og den var meget sårbar i og med, at der kun var en person, der kunne stå med den. Til gengæld er hjemmesiden blevet lavet mere mobilvenlig.

Der skal gang i Twitter, og det er også noget af det, der bliver arbejdet på.

 1. Spørgsmål: Hvor mange medlemmer er der i foreningen nu?
  1. 204 aktive medlemmer, heraf 180 voksne medlemmer.
 2. Forslag: Evt. kunne man udbyde medlemskab inkl. 1 gratis/billigere bustur til Frederikshavn. Det kunne måske lokke folk til at melde sig ind i supporten, samt øge interessen for busture. Prisen afholder i hvert fald nogle fra at melde sig på turene.
 3. Der skulle gerne komme flere midler til næste år, og hvis det så går som vi forventer, og der kommer bedre resultater sportsmæssigt, så er der større sandsynlighed for at folk bakker op om arrangementer.
 4. Der skal ses på, hvad det er Pirates gør og står for, hvad supporten gør og står for og hvad der skal fungere i fællesskab.
 1. Behandling af indkomne forslag
  1. Stemmeret til medlemmer, der ikke er til stede til generalforsamlingen
   1. Det kan være meget farligt, hvordan vil man lave et fair valg på den måde?
   2. De, der har interesse i foreningen, må møde op til generalforsamlingen
 • Afstemning ved håndsoprækning. Ingen stemte for, så forslaget er afslået.
 1. Valg af bestyrelsen
  1. Formand
   Ændring til dagsorden. Sami Rosengren stiller ikke op til formandsposten alligevel. Det blev meldt ud, at det er et krav til bestyrelsen, at de er meget mere synlige i det daglige.
   Formand: Jørgen Nørgaard stiller op. Han er valgt.
  2. Kasserer
   Steffen Andersen foreslår Lene Poulsen, der har givet tilsagn. Hun er medlem af foreningen, så formalia er i orden. Hun er valgt.
  3. Medlem 1
   Kristian Mochau opstiller, så han er valgt.
  4. Suppleant
   Steffen Andersen er valgt.
  5. Der bliver spurgt til Peter Moesgaard, men han ønsker ikke at stille op. Dette ønsker Peter ikke
 2. Valg af udvalgsformænd
  1. IT-udvalg: Kristian Mochau genopstiller og er valgt.
  2. Busudvalg: Thomas Nielsen er valgt
  3. Aktivitetsudvalg: Steffen Andersen genopstiller og er valgt
  4. Kampafvikler: Mads Jensen er foreslået. Han vil gerne stå for den elektroniske del af det, og de ting han kan, før under og efter kampene, men ikke for at skaffe folk i selve hallen. Han er valgt.
  5. Spørgsmål: Kan bestyrelsen oprette og nedlægge udvalg som de har lyst til? Ja, men ikke nødvendigt pt.
  6. Facebookgruppen skal gøres mere synlig. Hvem er medlem? Skal den være offentlig? Hvilke grupper er der? Skal der startes fra ny? Den nye bestyrelse bør gå ind og definere opgaver og ansvar. Sætte en retning/lave en plan for opbygning. Evt. oprette en side/gruppe, hvor alle medlemmer kan være repræsenteret.
 3. Valg af revisor
  Martin Lund Nielsen blev valgt.
 4. Eventuelt
  1. Hvem kan åbne det gamle RedKnights-skab?
   1. Klip låsen, så kigger bestyrelsen gerne på indholdet.
   2. Kristian Mochau prøver at tage kontakt til gamle medlemmer.
  2. Bestyrelsen: Information vedr. udspil fra Pirates i forhold til fanboden: Følgende gælder næste sæson, hvis vi accepterer det.
   1. Vi som fanklub skal skaffe folk til salg i boder før, under og efter kampe.
   2. Der blev drøftet samarbejde med Aalborg Pirates omkring fanboden og det er en opgave for den nye bestyrelse, at dette lykkes til begges glæde og udbytte!
 • Kommentar: Kan man tvinge et medlem til at stå der evt fra kl. 16-kampslut uden at få noget for det?
 1. Bestyrelsen: På trods af et kaotisk år og en kaotisk start på mødet. Tak for et godt møde og god ro og orden.
 2. Jørgen sagde tak for valget og vil gerne lige have at den nye bestyrelse bliver efter generalforsamlingen og udveksler kontaktoplysninger og aftaler første møde.

Signe sluttede af med at takke for god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Aalborg, den 2. september 2016
Signe Rasmussen, dirigent

Back To Top