skip to Main Content
Officiel Fanklub for Aalborg Pirates

Referat fra generalforsamling 2014

Generalforsamling d. 25. september 2014 kl 18:30 i klublokalet i Gigantium.

Pirates support

Hent referat som pdf dokument.

formand Mikael Larsen byder velkommen

1. Valg af dirigent

Tomas Milverts er foreslået og valgt.
GF er rettidig indkaldt Godkendt.

2. Valg af referent samt stemmetællere

Katcha Christensen er foreslået til referent og valgt Tina Tinggard og Pia Rosengren melder sig som stemmetællere og
vælges.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning (Mikael Larsen)

Jeg lagde ud sidste år med at sige, at det går rigtigt godt. Og det er for så vidt stadigvæk
tilfældet. Antallet af medlemmer ligger og svinger omkring 300. Vi er fortsat meget aktive på
Facebook, som fortsat er en vigtig kommunikationskanal for klubben. Og får vores navn og logo
vidt omkring.

Arenaen er klædt i rød, hvid og blåsort til langt de fleste hjemmekampe, og Peter har fået sendt
flere busser afsted end nogensinde – og det betyder, at vi har brugt flere penge end nogensinde.
Busserne har lavet et solidt minus, men det man taber på gyngerne skal man som bekendt tjene
på karusellen. Derfor er det meget glædeligt, at omsætningen og overskuddet i fanboden er rigtig
flot.

Så i store træk går det rigtig godt i vores forening.
Men der er et punkt, hvor det er begyndt at gå rigtig skidt. Og det handler om den måde, vi
behandler hinanden på. Og det startede sådan set allerede på og lige efter den seneste
generalforsamling.

Bestyrelsen, og vel i særdeleshed jeg som formand måtte tage mod en ordentlig bredside fra
nogle få af medlemmerne, som ikke synes, bestyrelsen og formanden var synlige nok.
Lad os lige spole et år yderligere tilbage. Der vedtog generalforsamlingen forbindelse med
sammenlægningen af de to fanklubber, at dele/adskille bestyrelse og udvalgsformænd. Det
skete for at undgå, at bestyrelsen altid skulle snakke om driftsopgaver – hvad skal bussen koste,
hvor mange flag skal vi købe osv. De funktioner ligger hos udvalgsformændene, og vi havde
erfaret, at de fyldte for meget på bestyrelsesmøderne, så vi netop ikke kom op i helikopteren og
talte strategi for frivillige, samarbejde med andre fanklubber, markedsføring og alt det andet, som
er bestyrelsens opgave.

Det betyder jo også, at bestyrelsen nødvendigvis vil være mindre synlig, for det er jo primært
udvalgsformændene, der har medlemskontakten!

Alligevel står vi kun et år senere, og er bliver beskyldt for at være usynlige og ikke deltage.
Og den onde tone fortsatte desværre efter generalforsamlingen, hvor jeg og flere andre allerede
samme aften forsøgte at mægle mellem den daværende aktivitetsudvalgsformand, Anne, og en
person, der på daværende tidspunkt tegnede en gruppe af utilfredse medlemmer. Jeg håbede
det ville lykkes, men det gjorde det ikke. I ugerne efter voksede presset mod Anne, og den lille,
men højtråbende gruppe af folk fik til sidst presset hende så langt ud, at hun måtte trække sig.
Og det er simpelthen ikke i orden!

Hun har taget et enormt slæb – frivilligt – for at stable fester, tifoer osv. på benene, og hvad er takken?
Stress og en følelse af, at hun ikke var velkommen i hallen.

Da Anne trak sig måtte bestyrelsen indkalde til hastemøde, og finde ud af, hvad vi skulle gøre ved
den trælse sag. Nogle folk uden for bestyrelsen mente, vi skulle udpege den person, der havde
fået næstflest stemmer til generalforsamlingen, da der var kampvalg om posten som formand
for aktivitetsudvalget. Ibestyrelsen mente vi dog ikke, vi kunne forsvare at gå direkte i mod det
demokratiske flertal, der havde været for Anne, og da Peter Mosgaard tilbød at han kunne køre
udvalget indtil næste generalforsamling, vurderede vi, at det var den bedste løsning.
Det er der naturligvis også opstået brok over, og folk har i krogene brokket sig over, at Peter
skulle bestride så mange poster. Nogle mente, at han blev alt for vigtig.

Det er den slags opgaver, og den slags brok, der virkelig tærer på det frivillige engagement.
Et vigtigt fundament for vores forening er, at alle vi der deltager, er frivillige. Om det er som
bestyrelse, som formand for et udvalg eller som aktiv i en af de efterhånden utroligt mange
funktioner, fanklubben har, så er den helt grundlæggende præmis, at vi alle er her frivilligt.
Og hvis vi ikke begynder at behandle hinanden ordentligt, og tale ordentlig til og om hinanden, så
er ingen her lige pludselig frivilligt, og så dør vores klub.

Det er ærgerligt, at det er nødvendigt at tale så meget om brok i beretningen, men det har fyldt så
meget i det seneste år, at det er nødvendigt, og jeg håber virkelig, at der er nogle, der tager den
til efterretning.

Ellers lukker I klubben.

Så jeg vil gerne slutte af med en opfordring til alle tilstædeværende –: Tal nu ordentligt til og om
hinanden,også når det er kritik. Hvis vi hjælper hinanden til at gøre det sjovt og spændende at
være frivillig, så er der ingen grænser for, hvad vi kan opnå.

Og vi har brug for en stærk fanklub, for selvom hovedparten af bestyrelsen har sidste dag på
kontoret, så har vi sørget for en stor og sindssygt fed udfordring for klubben. Det handler om en
forstærkning til truppen, og det er nyt for aalborgensisk ishockey at en fanklub kan løfte sådan en
opgave, og det ER en stor mundfuld, men hvis vi arbejder sammen om det, er der ingen tvivl om,
det kan lykkes.

kommentarer til beretningen:

flere en uenige om hvordan om hvem der blev konstitueret som aktivitetsudvalgsformand.
hvorfor ikke den der fik næstflest stemmer?, kunne man ikke have holdt en ekstraordinær
GF, hvorfor hører man ikke noget hvis man stiller sig til rådighed og gerne vil hjælpe?

Bestyrelsen vurderede at vi varetog foreningen og opgaverne bedst muligt dog
undres det lidt at vi først for nyligt hørte om dette problem..?

4. Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab og status for Pirates support til godkendelse (Jette Jensen)

spørgsmål til regnskabet

festerne går i minus hvorfor?
når vi tidligere har tjent penge på fester.

svar : øl fadøl/ vs. flasker er noget af forklaringen. nogle betaler ikke.
underskudsgarantien hvorfor har den ikke dækket det store minus på busturene?

svar: vi har i denne sæson fået rigtig mange busser afsted. nogle med flere personer end andre. underskudsgarantien er lavet til at dække et max beløb som vi desværre har overskredet en hel del. vi skal finde ud af hvad der er gået galt i forhold til resultatet på udebaneture. vi tager selv vores ansvar for dette resultat men vil have en snak med Kim fra CNC netservice vi skylder ham en undskyldning og en forklaring og en snak om hvad vi gør i fremtiden for at undgå lignende resultater i fremtiden.

De penge der går ind på underskudsgarantien bliver bogført i næste sæsons regnskab Karneval hvorfor koster det 13000 kr er der ingen indtægter hvorfor arrangerer vi det.?

svar: der er både indtæger og udgifter men det samlede resultat er at det har kostet foreningen 13.000 kr. Jette vil gerne lave en specifikation hvis dette ønskes. det tages op i bestyrelsen om vognene kører næste år

Regnskabet godkendes enstemmigt

5. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år. (Jette Jensen)

● Mange busser som sidste år vores vision er at der skal busser til alle udebanekampe
● Mere merchandise det er en god forretning
● 3 fester som normalt
● Mere tifo
● Mere stemning
● forstærkningen til holdet stor post i år

6. Behandling af indkomne foreslag

Trine Brinkman:

1. forslag om, at den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Dette skal ske for at give nye bestyrelsesmedlemmer og
udvalgsformænd tid til at forberede sig på denne sæson.

svar fra best.: godt forslag men det giver problemer i forhold til regnskabsåret der har
afslutning 30/6. man kan følgekalenderåret men så skæres der midt i sæsonen istedet.
der drøftes forskellige dato/tidspunkter for GF samt indkaldelse.
Trine trækker sit forslag tilbage men opfordrer bestyrelsen til at holde GF senest i
august..

Charlotte Iris, Tina Thinggaard, Lone Pedersen, Pia Rosengren, Ulrik Rasmussen,
Mathias Larsen, Laila Lund, Simon Pedersen og Kristina Sandemand:

2. der skulle på en GF være stemt om, og vedtaget, at bus og sponsor udvalg er et og
samme udvalg. Hvis dette er tilfældet skal det rettes på hjemmesiden/vedtægterne.

svar fra best.: dette er ikke korrekt det er aldrig vedtaget.
Forslaget bortfalder

3. frivilligudvalg nedlægges. Vi kan ikke se nogle steder hvad dette udvalg har lavet i året
og finder det ikke relevant. Derimod opfordrer vi til at der bliver lavet en oversigt til Pirates
sådan at de kan se hvem de skal kontakte hvis de har spørgsmål eller brug for hjælp.
Svar fra best: der er blevet luftet at Pirates ønsker hjælp i løbet af sæsonen i forhold til
bl.a. billetter. så derfor er vi fra bestyrelsens side lidt forsigtige med at nedlægge
udvalget. At lægge det ind under aktivitetsudvalget synes best. ikke vi skal, da dette
udvalg i forvejen har mange opgaver under kampene.

Det drøftes og vi finder frem til at udvalget fortsætter et år mere og så ser vi på det til
næste GF.

Forslaget trækkes tilbage

4. Kåringsudvalget ligges under aktivitetsudvalget for at få større samarbejde mellem de
to udvalg

Svar: Annette Gregersen forklarer hvad der laves hvor og hvordan gangene
fungere i udvalget.

der drøftes hvem det er der skal give blomster/gaver til spillerne, børn/voksne,
medlemmer/ikke medlemmer. at nogle er blevet afvist, at det altid er de samme der står
på isen. Hvorfor nogle ting bliver holdt hemmelige og andre ikke. Hvem der laves feks
bannere til og hvem der ikke kunne laves banner til.

Simon K:

det står altid folk frit for at lave noget på tribunen men kan kun opfordre til at
kommunikationen mellem de to udvalg bliver bedre. der stemmes om udvalgene skal lægges sammen eller ej
30/22 for at udvalgene lægges sammen

5. fanbodsudvalg nedlægges og kommer under bestyrelsen. bestyrelsen tager beslutningerne omkring sortiment. det skal også være lettere at få lavet noget til fanboden som ikke skal igennem 45 led

svar fra best.: Katcha det er misforstået at forslag skal igennem så mange led. den direkte person at henvende sig til er formanden for udvalget. Altid. Heidi Haugaard forklarer hvad, hvordan og hvor meget tid der bruges på og i boden.
Mikael det er et skridt tilbage at lægge udvalget på bestyrelsen. boden kører nærmest af
sig selv.

kun økonomi skal godkendes af bestyrelsen.

Forslaget trækkes tilbage men opfordrer til evt. medlemsmøder omkring udvalg i boden,
mere kommunikation og mulighed for indflydelse som medlem.

Peter Mosgaard:

6. Frivilligudvalg nedlægges trækkes tilbage efter ønske fra Peter Moesgaard

7. Sponsorudvalg nedlægges synes at dem der har brug for sponsor selv laver arbejdet.

i forhold til at undgå at kontakte de samme sponsorer er det vigtigt der er kommunikation og samarbejde mellem udvalgene. evt. med en koordinator afstemning simpelt flertal for at udvalget nedlægges

Susanne Pedersen

8. referater fra bestyrelse

udvalgsmøder ligger tilgængeligt på hjemmesiden og evt. mail, senest 14 dage efter mødet er afholdt afstemning simpelt flertal for
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til foreningens vedtægter:

9. Ændring af § 11: slet passagen:

“ingen personer kan vælges til Pirates Supports bestyrelse uden mindst 2 års forudgående medlemskab af foreningen. Dispensation
herfra kræver, at kandidatens eller kandidaternes valgbarhed prøves på generalforsamlingen ved simpelt afstemning”
det understøtter vores ønske om at være åbne dette drøftes da nogle ytrer bekymringer om at alle så bare kan stille op til en
best./udvalgspost. selvom de lige er blevet medlem af foreningen.

GF afgør hvem der bliver valgt lige meget hvor længe den enkelte der stiller op, har været medlem af foreningen.

afstemning 39 ud af 51 stemmer, er for ændringen

10. Ændring af §15: der bør tilføjes følgende:

“Hvis der er forfald blandt udvalgsformænd,
er bestyrelsen berettiget til at konstituere en ny udvalgsformand, der så
fungerer på posten indtil næste ordinære generalforsamling, hvor nyvalg finder sted”
afstemning overvældende flertal

● der bør ændres følgende: “Udvalgsformænd kan være medlem af bestyrelsen , men
ikke som formand for bestyrelsen”

afstemning overvældende flertal

7. Valg af bestyrelse

Formand : (Mikael Larsen ønsker ikke genvalg) Simon Kringelum stiller op og vælges

Næstformand: Katcha Christensen er ikke på valg)

Kasserer: (Jette Jensen ønsker ikke genvalg) Kristine Sandemand stiller op og vælges

Medlem 1: (Kristian Møller ønsker ikke genvalg)

Medlem 2: (Lene Nielsen trækker sig fra posten) Charlotte Iris foreslåes, Freddie Egediussen opstiller og Peter Moesgaard opstiller.
Freddie Egediussen og Peter Moesgaard vælges ind efter afstemning.

Suppleant 1: (Simon Kringelum trækker sig fra posten for at stille op som formand)

Suppleant 2: (Thomas Simonsen ønsker ikke genvalg) Lasse Kastbjerg opstiller, Thomas Nielsen opstiller.

Der foretages afstemning i forhold til hvem der vælges som supp. 1 og 2

Bestyrelsen ser derefter således ud:

Formand: Simon Kringelum

Næstformand: Katcha Christensen

Kasserer: Kristina Sandemand

Medlem 1: Freddie Egediussen (2 år)

Medlem 2: Peter Mosgaard (1 år)

Suppleant 1: Thomas Nielsen (2år)

Suppleant 2: Lasse Kastbjerg (1år)

8. valg af udvalgsformænd (alle er på valg)

Aktivitetsudvalg: Kristina Sandemand foreslåes og vælges

Frivilligudvalg: Betina Uhrenholt stiller op og vælges

IT udvalg: Kristian Mochau stiller op og vælges

Busudvalg: Peter Moesgaard stiller op og vælges

Fanbodudvalg: Andreas Møller Olsen foreslåes og opstiller. Heidi Haugaard stiller op.

Andreas vinder afstemning med 31/19

9. Valg af revisor

Tomas Milverts stiller op og vælges

10. Eventuelt

Charlotte: når noget bliver lagt på hjemmesiden kan det så ikke linkes til via Facebook
Simon Kringelum: Tak for tilliden i forhold til at blive valgt som formand for foreningen.
Tak til den gamle bestyrelse og glæder mig til arbejdet med den nye.

Laila og Simon: arbejder på at lave et fanblad, så alt bliver mere åbent. bla. med spiller interviews.. Rent digitalt

Farvel og tak

Back To Top