Skip to content

Endelig dagsorden til generalforsamling

Aalborg Pirates Support afholder ordinær generalforsamling onsdag den 29. Juni 2022 kl. 19:00. Klublokale 3 i Gigantium.

Du finder klublokalet mellem de to ishaller i Gigatium på øverste etage.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 1 referent, samt 2 stemmetællere.
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Pirates Support.
  (Regnskab sendt via mail til medlemmer, ellers skriv til it@piratesfan.dk)
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens
  midler det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  6.1. Vedtægtsændring i punkt 16 vedr. AaB Ishockey navneskifte. Således den nye ordlyd vil være som følgende:Opløsning af Aalborg Pirates Support kan kun stilles i forslag i forbindelse med en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der også godkender nedlæggelse af Aalborg Pirates Support.Til vedtagelse af forslag om opløsning på den ordinære generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.Til vedtagelse af opløsning af foreningen på den ekstraordinære generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

  Ved opløsning af Aalborg Pirates Support tilfalder foreningens formue Foreningen Aalborg Ishockey Klub.

 7. Valg af bestyrelse
  7.1. Formand: Signe P. Rasmussen ønsker ikke genvalg.
  7.2. Kasserer: Kristian B. Mochau ønsker ikke genvalg.
  7.3. Bestyrelsesmedlem 1: Thomas Nielsen ønsker genvalg.
  7.4. Bestyrelsesmedlem 2: Dorte Pedersen ønsker genvalg.
  7.5. Suppleant 1: Jesper Larsen ønsker genvalg
  7.6. Suppleant 2:
 8. Valg af udvalgsformænd:
  8.1. IT udvalg: Kristian Mochau.
  8.2. Kampafvikler: Mads Poul Jensen.
 9. Valg af revisor: Martin Lund Nielsen ønsker genvalg.
 10. Eventuelt.
Back To Top